Adatkezelési tájékoztató


A Jóbuda Harmadik Kerületi Közösségi Alapítvány (Alapítvány), mint adatkezelő az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik Alapítvány általi kezelésével kapcsolatban.